Editorial Team

Editorial Team

The Eighth Editorial Committee of Chinese Journal of Computational Mechanics

—— Discussed and approved by the Standing Council of the Chinese Society of Mechanics in July 2020

 

Editor-in-Chief: Kang Zhan

Deputy editor: ( in alphabetical order of surname )

Wang Tiejun Shen Changyu  

Li Gang Zheng Yao Guo  

Xu Feng Ying (full-time)         

Editorial board members  : ( in alphabetical order of surnames )

Deng Zichen   

Wang Yunjiang   

Wang Dongdong   

Wang Boping (USA) Wang Fengchao 

Wang Biao   

Wang Zhihui   

Wang Yize   

Tong Liyong (Australia)

Ning Jianguo      

Liu Xiaojing

Qiu Zhiping  

Li Jie  

Chen Ziguang   

Yang Bingen (USA)

Chen Zhen (USA)

Chen Pu  

Chen Biaosong  

Duan Baoyan

Yao Jianyao

Hou Shujuan   

Guo Wanlin   

Zhang Qing   

Zhang Xiong Han Xu

Peng Zhike  

Lai Yuanming  

Lian Yanping Ouyang Huajiang (English)

Pan Jingzhe (English)